top of page

השירותים שלנו | ביטוחי פרט

ביטוח אובדן כושר עבודה

כיסוי המעניק תשלום פיצוי חודשי ושחרור מתשלום דמי הביטוח בפרמיה משתנה או בפרמיה קבועה. כיסוי זה מאפשר למבוטח לקבל תשלום חודשי, כתחליף למשכורת, במקרה של מחלה או תאונה ולהבטיח מקור הכנסה אשר יגן על בני המשפחה וישמור על רמת חייהם במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי או מלא. איננו יכולים לצפות מתי ומאיזו סיבה נאבד את היכולת להשתכר, ולכן חשוב להגן על בני המשפחה מפני אובדן הכנסתו של המבוטח.

 

המוצר הבסיסי

ביטוח אובדן כושר עבודה מעניק פיצוי חודשי למבוטח עד לתקרה של 75% ממשכורתו. היה והמבוטח נמצא באובדן כושר עבודה מוחלט - המבוטח ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה, אם עבד עד קרות מקרה הביטוח או עבד במשך 12 חודשים שקדמו למועד קרות מקרה הביטוח, וכתוצאה ממחלה או תאונה שארעה למבוטח נשלל ממנו בשיעור של 75% לפחות, הכושר לעבוד בכל מקצוע או עיסוק בהם עסק לפני קרות מקרה הביטוח ובעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו, ניסיונו והכשרתו.

 

הרחבות בתוספת תשלום:

  • פרנצ'יזה - תשלום פיצוי חודשי בתום תקופת ההמתנה בגין החודשיים הראשונים של תקופת ההמתנה.

  • הרחבה עיסוקית - בחינת מקרה אובדן כושר העבודה תהיה בהתאם לעיסוקו של המבוטח ערב קרות מקרה הביטוח.

  • נכות חלקית - תשלום פיצוי חודשי למבוטח שאיבד את כושר עבודתו באופן חלקי בשיעור העולה על 25% לפחות ועד לשיעור של 74% לכל היותר.

השירותים שלנו

ביטוחי פרט

השאירו פרטים ונחזור אליכם לקביעת פגישה ללא התחייבות

bottom of page