top of page
חיסכון פנסיוני

השירותים שלנו | חיסכון פנסיוני

קופות גמל

קופת גמל הינה מכשיר חסכון לטווח ארוך הנהנה מהטבות מס ומפטור ממס רווחי הון.
הכספים של קופות גמל מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר התחיקתי ולתקנון הקופה, התשואה מחולקת בין עמיתי קופת גמל באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה.


ישנם מסלולים שונים של השקעות - מסלולי מניות/ אג"ח/ מק"מ לטווח קצר. כמו כן, ישנם מסלולים מעורבים המשלבים השקעה במניות ואג"ח. קופות גמל אינן מוצר ביטוחי, שלא כמו בקרן פנסיה ובביטוח מנהלים אין כיסויים למקרה מוות או לאובדן כושר עבודה. דמי הניהול המקסימליים בקופות גמל הינם עד 1.05% בשנה מהצבירה ועד 4% מכל הפקדה.


בשנים האחרונות משרד האוצר ביצע כמה רפורמות ששינו את השוק לטובת ציבור החוסכים ובהן רפורמת בכר שהוציאה את מרבית קופות הגמל מידי הבנקים, תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ששינה את מעמד קופות הגמל ההוניות, וכן מהפכת הניוד בין הקופות השונות. תיקון 3 קובע כי כספים שהופקדו החל מ-1.1.08 יהיו ניתנים למשיכה בדרך של קצבה בלבד החל מגיל 60 - בכפוף להוראות שעה לתיקון 5 או במסגרת כללי היוון קצבה. ניתן למשוך את כספי החיסכון לפני המועדים שצוינו בתשלום מס בגובה של 35% לפחות מסך היתרה.

חיסכון פנסיוני

השאירו פרטים ונחזור אליכם לקביעת פגישה ללא התחייבות

bottom of page