top of page

השירותים שלנו | חיסכון פנסיוני

קרנות פנסיה

קרן פנסיה היא אחת מבין 3 הקופות העיקריות הכפופות לחוקי קופות הגמל ומיועדת לשכירים ולעצמאיים. קרן הפנסיה היא מעין קופת חסכון אשר משלבת הגנה ביטוחית (ביטוח חיים) אשר ניזונה מכספי תגמולים וכספי פיצויים שנחסכים מידי חודש ע"י העובד והמעסיק לאורך שנות עבודתו. המדינה מעודדת הפקדות לקרנות הפנסיה מצד אחד באמצעות הטבות מס הן למעסיק והן לעמית, ומצד שני מאלצות את העמיתים להמנע ממשיכת כספים אלה טרם הגיעם לגיל 60 לפחות. כל משיכה בטרם עת, תגרור אחריה קנסות כהפרת חוזה חוקי קופ"ג.


החל משנת 2008 נכנס לתוקף צו ההרחבה לפנסיה חובה, המחייב כל מעביד לבטח את עובדיו בהסדר פנסיה. הצו מאפשר לכל עובד במשק להתחיל לחסוך לקראת גיל הפרישה באמצעות קרן פנסיה ו/או קופת גמל. כמו כן התקבל תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות הגמל) התשס"ה – 2005, לפיו כל הפקדה לסעיף תגמולים תיועד לקצבה בגיל פרישה. קרן הפנסיה צוברת כספים אלו עד יום הפרישה, ומשלמת כספים אלו בדרך של קצבה חודשית ואף חלק מן הכספים בדרך של מזומן.

בנוסף לחיסכון לגיל פרישה, קרן פנסיה משלבת בתוכה גם הגנות ביטוחיות:

א. פנסיית נכות - הסכום החודשי שישולם לעמית בקרן הפנסיה שאיבד את יכולתו לעבוד בעקבות מצבו הבריאותי. התשלום מקרן הפנסיה הינו עד 75% מהשכר המבוטח בהתאם לתקנון קרן הפנסיה.

ב. פנסיית שארים - הסכום החודשי שישולם לשארי העמית בקרן הפנסיה. אלמנה תזכה לקצבה של עד 60% מהשכר המבוטח ויתומים עד גיל 21 ייזכו לקצבה כוללת של עד 40% מהשכר המבוטח בהתאם לתקנון קרן הפנסיה.
 

חשוב לציין כי, קרן הפנסיה היא תקנון ולא חוזה מה שמעיד על שינויים מעת לעת העלולים להשפיע על זכויות העמיתים בקרן.  

השאירו פרטים ונחזור אליכם לקביעת פגישה ללא התחייבות

bottom of page