top of page

השירותים שלנו | ניהול פיננסי

תיקון 190

תיקון 190 הוא תיקון לפקודת מס הכנסה שבוצע בשנת 2012. מטרתו להסדיר עיוותים בחסכון הפנסיוני. התיקון מאפשר לגמלאי להנות מקופת גמל כאפיק השקעה בשוק ההון, להנות מנזילות מלאה של הכסף שנחסך בה וממשיכתו בהנחה ומקבל פנסיה מזערית העומדת ע"ס 4,405 ש"ח, נכון לשנת 2017. כלומר, מהווה אלטרנטיבה לכספי פיקדונות בבנק או ייעוץ השקעות בבנק בדמות חיסכון נזיל בקופת גמל על כל היתרונות המשתמעים מכך.

קופות גמל נהנות מ 3 יתרונות עיקריים ביחד לאלטרנטיבות:

  1. מיסוי

  2. יתרונות השקעה

  3. עלויות
     

יתרונות מיסוי 

  1. מנהלי השקעות בקופות גמל נהנים מפטור מלא על רווחי הון, מה שמגדיל את פוטנציאל התשואה של קופת הגמל.

  2. מעבר בין מסלולי השקעה בקופת גמל אינו כרוך בתשלום מס על הרווחים שנצברו.

  3. דחיית המס למועד משיכת קופת הגמל יש השפעה דרמטית על התשואה המצטברת בקופה.

  4. בעת משיכת הכסף מהקופה ישולם מס בשיעור של 15% נומינלי בלבד על הרווחים שנצברו בקופה לעומת מס של 25% ריאלי הקיים בשוק ההון.

  5. הורשת הכסף והעברתו לדור הבא - במידה והחוסך הלך לעולמו לפני גיל 75, יורשיו יהנו מהכסף הנצבר בפטור מלא ממס.

יתרונות השקעה 

מנהלי קופות הגמל רשאים להשקיע במגוון מכשירי השקעה, בנוסף להשקעה בניירות ערך הנסחרים בבורסה. למשל, השקעה בנכסים בלתי סחירים והשתתפות בהנפקות.

עלויות 

דמי הניהול בקופת גמל נמוכים מאשר באלטרנטיבות החסכון הקיימות, החוסך פטור מעמלות בנקאיות דוגמת דמי משמרת ניירות ערך, עלויות הקניה והמכירה של ניירות ערך בתוך הקופה (על ידי מנהלי ההשקעות) נמוכות מאוד.
 

ניהול פיננסי

השאירו פרטים ונחזור אליכם לקביעת פגישה ללא התחייבות

bottom of page